Traditional

徐報使來止一相見詩

一面還千裏。
相思那得論。
更尋終不見。
無異桃花源。

Simplified

徐报使来止一相见诗

一面还千里。
相思那得论。
更寻终不见。
无异桃花源。

Pronunciation

xú bào shǐ lái zhǐ yī xiāng jiàn shī

yī miàn huán qiān lǐ , xiāng sī nà dé lùn , gēng xún zhōng bù jiàn , wú yì táo huā yuán ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.