Traditional

徐高禦挽歌

蒲密遙千載,鳴琴始一追。
公卿傳世範,仁義續靈基。
不待南遊祿,何先北帝期。
玉棺從此閉,金鼎代相欺。

Simplified

徐高御挽歌

蒲密遥千载,鸣琴始一追。
公卿传世范,仁义续灵基。
不待南游禄,何先北帝期。
玉棺从此闭,金鼎代相欺。

Pronunciation

xú gāo yù wǎn gē

pú mì yáo qiān zài , míng qín shǐ yī zhuī 。
gōng qīng chuán shì fàn , rén yì xù líng jī 。
bù dài nán yóu lù , hé xiān běi dì qī 。
yù guān cóng cǐ bì , jīn dǐng dài xiāng qī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.