Traditional

得子虡濠上書

日暮坐柴門,懷抱方煩紆。
鈴聲從西來,忽得濠州書。
開緘讀未半,喜極涕泗俱。
父子老惜別,經況患難余。
羈旅易生疾,霜露行載塗。
思歸雖甚苦,且復忍須臾。

Simplified

得子虡濠上书

日暮坐柴门,怀抱方烦纡。
铃声从西来,忽得濠州书。
开缄读未半,喜极涕泗俱。
父子老惜别,经况患难余。
羁旅易生疾,霜露行载涂。
思归虽甚苦,且复忍须臾。

Pronunciation

dé zǐ jù háo shàng shū

rì mù zuò chái mén , huái bào fāng fán yū 。
líng shēng cóng xī lái , hū dé háo zhōu shū 。
kāi jiān dú wèi bàn , xǐ jí tì sì jù 。
fù zǐ lǎo xī bié , jīng kuàng huàn nán yú 。
jī lǚ yì shēng jí , shuāng lù xíng zài tú 。
sī guī suī shèn kǔ , qiě fù rěn xū yú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.