Traditional

得行簡書聞欲下峽先以此寄

朝來又得東川信,欲取春初發梓州。
書報九江聞暫喜,路經三峽想還愁。
瀟湘瘴霧加餐飯,灩預驚波穩泊舟。
欲寄兩行迎爾淚,長江不肯向西流。

Simplified

得行简书闻欲下峡先以此寄

朝来又得东川信,欲取春初发梓州。
书报九江闻暂喜,路经三峡想还愁。
潇湘瘴雾加餐饭,滟预惊波稳泊舟。
欲寄两行迎尔泪,长江不肯向西流。

Pronunciation

dé xíng jiǎn shū wén yù xià xiá xiān yǐ cǐ jì

zhāo lái yòu dé dōng chuān xìn , yù qǔ chūn chū fā zǐ zhōu 。
shū bào jiǔ jiāng wén zàn xǐ , lù jīng sān xiá xiǎng huán chóu 。
xiāo xiāng zhàng wù jiā cān fàn , yàn yù jīng bō wěn bó zhōu 。
yù jì liǎng xíng yíng ěr lèi , cháng jiāng bù kěn xiàng xī liú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.