Traditional

得袁相書

谷苗深處一農夫,面黑頭斑手把鋤。
何意使人猶識我,就田來送相公書。

Simplified

得袁相书

谷苗深处一农夫,面黑头斑手把锄。
何意使人犹识我,就田来送相公书。

Pronunciation

dé yuán xiāng shū

gǔ miáo shēn chǔ yī nóng fū , miàn hēi tóu bān shǒu bǎ chú 。
hé yì shǐ rén yóu shí wǒ , jiù tián lái sòng xiāng gōng shū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.