Traditional

得錢舍人書問眼疾

春來眼暗少心情,點盡黃連尚未平。
唯得君書勝得藥,開緘未讀眼先明。

Simplified

得钱舍人书问眼疾

春来眼暗少心情,点尽黄连尚未平。
唯得君书胜得药,开缄未读眼先明。

Pronunciation

dé qián shè rén shū wèn yǎn jí

chūn lái yǎn àn shǎo xīn qíng , diǎn jìn huáng lián shàng wèi píng 。
wéi dé jūn shū shèng dé yào , kāi jiān wèi dú yǎn xiān míng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.