Traditional

禦帶花

青春何處風光好,帝裏偏愛元夕。
萬重繪彩,構一屏峰嶺,半空金碧。
寶檠銀釭,耀絳幕,龍虎騰擲。
沙堤遠,雕輪繡轂,爭走五王宅。
雍容熙熙晝,會樂府神姬,海洞仙客。
拽香搖翠,稱執手行歌,錦街天陌。
月淡寒輕,漸向曉,漏聲寂寂。
當年少,狂心未已,不醉怎歸得。

Simplified

御带花

青春何处风光好,帝里偏爱元夕。
万重绘彩,构一屏峰岭,半空金碧。
宝檠银釭,耀绛幕,龙虎腾掷。
沙堤远,雕轮绣毂,争走五王宅。
雍容熙熙昼,会乐府神姬,海洞仙客。
拽香摇翠,称执手行歌,锦街天陌。
月淡寒轻,渐向晓,漏声寂寂。
当年少,狂心未已,不醉怎归得。

Pronunciation

yù dài huā

qīng chūn hé chǔ fēng guāng hǎo , dì lǐ piān ài yuán xī 。
wàn zhòng huì cǎi , gòu yī píng fēng lǐng , bàn kōng jīn bì 。
bǎo qíng yín gāng , yào jiàng mù , lóng hǔ téng zhì 。
shā dī yuǎn , diāo lún xiù gǔ , zhēng zǒu wǔ wáng zhái 。
yōng róng xī xī zhòu , huì lè fǔ shén jī , hǎi dòng xiān kè 。
zhuài xiāng yáo cuì , chēng zhí shǒu xíng gē , jǐn jiē tiān mò 。
yuè dàn hán qīng , jiàn xiàng xiǎo , lòu shēng jì jì 。
dāng nián shǎo , kuáng xīn wèi yǐ , bù zuì zěn guī dé 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.