Traditional

禦街行

霜風漸緊寒侵被。
聽孤雁,聲嘹唳。
一聲聲送一聲悲,雲淡碧天如水。
披衣起。
告雁兒略住,聽我些兒事。
塔兒南畔城兒裏。
第三個,橋兒外。
瀕河西岸小紅樓,門外梧桐雕砌。
請教且與,低聲飛過,那裏有,人人無寐。

Simplified

御街行

霜风渐紧寒侵被。
听孤雁,声嘹唳。
一声声送一声悲,云淡碧天如水。
披衣起。
告雁儿略住,听我些儿事。
塔儿南畔城儿里。
第三个,桥儿外。
濒河西岸小红楼,门外梧桐雕砌。
请教且与,低声飞过,那里有,人人无寐。

Pronunciation

yù jiē xíng

shuāng fēng jiàn jǐn hán qīn bèi 。
tīng gū yàn , shēng liáo lì 。
yī shēng shēng sòng yī shēng bēi , yún dàn bì tiān rú shuǐ 。
pī yī qǐ 。
gào yàn ér l tǎ ér nán pàn chéng ér lǐ 。
dì sān gè , qiáo ér wài 。
bīn hé xī àn xiǎo hóng lóu , mén wài wú tóng diāo qì 。
qǐng jiào qiě yǔ , dī shēng fēi guò , nà lǐ yǒu , rén rén wú mèi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.