Traditional

禦街行

夭非華艷輕非霧。
來夜半,天明去。
來如春夢不多時,去似朝雲何處。
乳雞酒燕,落星沈月,紞紞城頭鼓。
參差漸辨西池樹。
朱閣斜欹戶。
綠苔深徑少人行,苔上屐痕無數。
遺香餘粉,剩衾閑枕,天把多情賦。

Simplified

御街行

夭非华艳轻非雾。
来夜半,天明去。
来如春梦不多时,去似朝云何处。
乳鸡酒燕,落星沈月,紞紞城头鼓。
参差渐辨西池树。
朱阁斜欹户。
绿苔深径少人行,苔上屐痕无数。
遗香馀粉,剩衾闲枕,天把多情赋。

Pronunciation

yù jiē xíng

yāo fēi huá yàn qīng fēi wù 。
lái yè bàn , tiān míng qù 。
lái rú chūn mèng bù duō shí , qù sì zhāo yún hé chǔ 。
rǔ jī jiǔ yàn , luò xīng shěn yuè , dǎn dǎn chéng tóu gǔ 。
cān chà jiàn biàn xī chí shù 。
zhū gé xié qī hù 。
lǜ tái shēn jìng shǎo rén xíng , tái shàng jī hén wú shù 。
yí xiāng yú fěn , shèng qīn xián zhěn , tiān bǎ duō qíng fù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.