Traditional

微之就拜尚書居易續除刑部因書賀意兼詠離懷

我為憲部入南宮,君作尚書鎮浙東。
老去一時成白首,別來七度換春風。
簪纓假合虛名在,筋力銷磨實事空。
遠地官高親故少,些些談笑與誰同?

Simplified

微之就拜尚书居易续除刑部因书贺意兼咏离怀

我为宪部入南宫,君作尚书镇浙东。
老去一时成白首,别来七度换春风。
簪缨假合虚名在,筋力销磨实事空。
远地官高亲故少,些些谈笑与谁同?

Pronunciation

wēi zhī jiù bài shàng shū jū yì xù chú xíng bù yīn shū hè yì jiān yǒng lí huái

wǒ wéi xiàn bù rù nán gōng , jūn zuò shàng shū zhèn zhè dōng 。
lǎo qù yī shí chéng bái shǒu , bié lái qī dù huàn chūn fēng 。
zān yīng jiǎ hé xū míng zài , jīn lì xiāo mó shí shì kōng 。
yuǎn dì guān gāo qīn gù shǎo , xiē xiē tán xiào yǔ shuí tóng ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.