Traditional

微之重誇州居,其落句有西州羅剎之謔,因嘲

君問西州城下事,醉中疊紙為君書。
嵌空石面標羅剎,壓捺潮頭敵子胥。
神鬼曾鞭猶不動,波濤雖打欲何如。
誰知太守心相似,牴滯堅頑兩有余。

Simplified

微之重夸州居,其落句有西州罗刹之谑,因嘲

君问西州城下事,醉中叠纸为君书。
嵌空石面标罗刹,压捺潮头敌子胥。
神鬼曾鞭犹不动,波涛虽打欲何如。
谁知太守心相似,抵滞坚顽两有余。

Pronunciation

wēi zhī zhòng kuā zhōu jū , qí luò jù yǒu xī zhōu luó chà zhī xuè , yīn cháo

jūn wèn xī zhōu chéng xià shì , zuì zhōng dié zhǐ wéi jūn shū 。
qiàn kōng shí miàn biāo luó chà , yā nà cháo tóu dí zǐ xū 。
shén guǐ zēng biān yóu bù dòng , bō tāo suī dǎ yù hé rú 。
shuí zhī tài shǒu xīn xiāng sì , dǐ zhì jiān wán liǎng yǒu yú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.