Traditional

心重答身

因我疏慵休罷早,遣君安樂歲時多。
世間老苦人何限,不放君閑奈我何。

Simplified

心重答身

因我疏慵休罢早,遣君安乐岁时多。
世间老苦人何限,不放君闲奈我何。

Pronunciation

xīn zhòng dá shēn

yīn wǒ shū yōng xiū bà zǎo , qiǎn jūn ān lè suì shí duō 。
shì jiān lǎo kǔ rén hé xiàn , bù fàng jūn xián nài wǒ hé 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.