Traditional

憶人人/鵲橋仙

密傳春信。
微妝曉景,淡佇香苞欲綻。
臨風雖未吐芳心,奈暗露,盈盈粉面。
何人月下,一聲長笛,即是飛英淩亂。
憑闌無惜賞芳姿,更莫待,傾筐已滿。

Simplified

忆人人/鹊桥仙

密传春信。
微妆晓景,淡伫香苞欲绽。
临风虽未吐芳心,奈暗露,盈盈粉面。
何人月下,一声长笛,即是飞英凌乱。
凭阑无惜赏芳姿,更莫待,倾筐已满。

Pronunciation

yì rén rén / què qiáo xiān

mì chuán chūn xìn 。
wēi zhuāng xiǎo jǐng , dàn zhù xiāng bāo yù zhàn 。
lín fēng suī wèi tǔ fāng xīn , nài àn lù , yíng yíng fěn miàn 。
hé rén yuè xià , yī shēng cháng dí , jí shì fēi yīng líng luàn 。
píng lán wú xī shǎng fāng zī , gēng mò dài , qīng kuāng yǐ mǎn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.