Traditional

憶人人/鵲橋仙

前村深雪,難尋幽艷,無奈清香漏綻。
煙梢霜萼出墻時,似暗妒,壽陽妝面。
幽香浮動,無緣攀賞,但隻心勞魂亂。
不辭他日醉瓊姿,又隻恐,陰成子滿。

Simplified

忆人人/鹊桥仙

前村深雪,难寻幽艳,无奈清香漏绽。
烟梢霜萼出墙时,似暗妒,寿阳妆面。
幽香浮动,无缘攀赏,但只心劳魂乱。
不辞他日醉琼姿,又只恐,阴成子满。

Pronunciation

yì rén rén / què qiáo xiān

qián cūn shēn xuě , nán xún yōu yàn , wú nài qīng xiāng lòu zhàn 。
yān shāo shuāng è chū qiáng shí , sì àn dù , shòu yáng zhuāng miàn 。
yōu xiāng fú dòng , wú yuán pān shǎng , dàn zhī xīn láo hún luàn 。
bù cí tā rì zuì qióng zī , yòu zhī kǒng , yīn chéng zǐ mǎn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.