Traditional

憶山中

春還不得還,家在最深山。
蕙圃泉澆濕,松窗月映閑。
薄田臨谷口,小職向人間。
去處但無事,重門深閉關。

Simplified

忆山中

春还不得还,家在最深山。
蕙圃泉浇湿,松窗月映闲。
薄田临谷口,小职向人间。
去处但无事,重门深闭关。

Pronunciation

yì shān zhōng

chūn huán bù dé huán , jiā zài zuì shēn shān 。
huì pǔ quán jiāo shī , sōng chuāng yuè yìng xián 。
báo tián lín gǔ kǒu , xiǎo zhí xiàng rén jiān 。
qù chǔ dàn wú shì , zhòng mén shēn bì guān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.