Traditional

憶微之傷仲遠 李三仲遠去年春喪。

幽獨辭群久,漂流去國賒。
隻將琴作伴,唯以酒為家。
感逝因看水,傷離為見花。
李三埋地底,元九謫天涯。
舉眼青雲遠,回頭白日斜。
可能勝賈誼,猶自滯長沙。

Simplified

忆微之伤仲远 李三仲远去年春丧。

幽独辞群久,漂流去国赊。
只将琴作伴,唯以酒为家。
感逝因看水,伤离为见花。
李三埋地底,元九谪天涯。
举眼青云远,回头白日斜。
可能胜贾谊,犹自滞长沙。

Pronunciation

yì wēi zhī shāng zhòng yuǎn lǐ sān zhòng yuǎn qù nián chūn sāng 。

yōu dú cí qún jiǔ , piāo liú qù guó shē 。
zhī jiāng qín zuò bàn , wéi yǐ jiǔ wéi jiā 。
gǎn shì yīn kàn shuǐ , shāng lí wéi jiàn huā 。
lǐ sān mái dì dǐ , yuán jiǔ zhé tiān yá 。
jǔ yǎn qīng yún yuǎn , huí tóu bái rì xié 。
kě néng shèng jiǎ yì , yóu zì zhì cháng shā 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.