Traditional

憶故園

惆悵多山人復稀,杜鵑啼處淚沾衣。
故園此去千餘裏,春夢猶能夜夜歸。

Simplified

忆故园

惆怅多山人复稀,杜鹃啼处泪沾衣。
故园此去千馀里,春梦犹能夜夜归。

Pronunciation

yì gù yuán

chóu chàng duō shān rén fù xī , dù juān tí chǔ lèi zhān yī 。
gù yuán cǐ qù qiān yú lǐ , chūn mèng yóu néng yè yè guī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.