Traditional

憶昔

憶昔西征日,飛騰尚少年。
軍書插鳥羽,戍壘候狼煙。
渭水秋風夜,岐山曉雪天。
金鞿馳叱撥,繡袂舞嬋娟。
但恨功名晚,寧知老病纏?
虎頭空有相,麟閣竟無緣。
壯士埋巴峽,孤身臥海壖。
安西九千裏,孫武十三篇。
裘嘆蘇秦弊,鞭憂祖逖先。
何時聞詔下,遣將入幽燕?

Simplified

忆昔

忆昔西征日,飞腾尚少年。
军书插鸟羽,戍垒候狼烟。
渭水秋风夜,岐山晓雪天。
金鞿驰叱拨,绣袂舞婵娟。
但恨功名晚,宁知老病缠?
虎头空有相,麟阁竟无缘。
壮士埋巴峡,孤身卧海壖。
安西九千里,孙武十三篇。
裘叹苏秦弊,鞭忧祖逖先。
何时闻诏下,遣将入幽燕?

Pronunciation

yì xī

yì xī xī zhēng rì , fēi téng shàng shǎo nián 。
jūn shū chā niǎo yǔ , shù lěi hòu láng yān 。
wèi shuǐ qiū fēng yè , qí shān xiǎo xuě tiān 。
jīn jī chí chì bō , xiù mèi wǔ chán juān 。
dàn hèn gōng míng wǎn , níng zhī lǎo bìng chán ?
hǔ tóu kōng yǒu xiāng , lín gé jìng wú yuán 。
zhuàng shì mái bā xiá , gū shēn wò hǎi ruán 。
ān xī jiǔ qiān lǐ , sūn wǔ shí sān piān 。
qiú tàn sū qín bì , biān yōu zǔ tì xiān 。
hé shí wén zhào xià , qiǎn jiāng rù yōu yàn ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.