Traditional

憶昔

憶昔紹興中,束帶陪眾彥,沐浴雨露私,草木盡蔥蒨。
一朝窮達異,相遇忘慶唁。
遠官楚蜀間,寂寞返鄉縣。
於時同舍郎,貴者至鼎鉉。
數奇益自屏,短褐失貧賤。
俯仰五十載,未媿金百鏈。
忍饑菇蘆間,生理僅如線。
窮交誰耐久?
晨暮一破硯。
嘯歌楓林下,萬事付露電;惟有孤舟興,所至多勝踐。
衡茅無定止,何處非郵傳。
炊煙起沙際,跳魚裂波面。
嘔啞緯車鳴,隱翳漁火見。
簫鼓樂水神,鐘梵鬧竹院。
我詩雖日衰,得句尚悲健。
巍巍闕裏門,未嘗棄狂狷。
放浪終余年,造物不汝譴。

Simplified

忆昔

忆昔绍兴中,束带陪众彦,沐浴雨露私,草木尽葱蒨。
一朝穷达异,相遇忘庆唁。
远官楚蜀间,寂寞返乡县。
于时同舍郎,贵者至鼎铉。
数奇益自屏,短褐失贫贱。
俯仰五十载,未媿金百链。
忍饥菰芦间,生理仅如线。
穷交谁耐久?
晨暮一破砚。
啸歌枫林下,万事付露电;惟有孤舟兴,所至多胜践。
衡茅无定止,何处非邮传。
炊烟起沙际,跳鱼裂波面。
呕哑纬车鸣,隐翳渔火见。
箫鼓乐水神,钟梵闹竹院。
我诗虽日衰,得句尚悲健。
巍巍阙里门,未尝弃狂狷。
放浪终余年,造物不汝谴。

Pronunciation

yì xī

yì xī shào xīng zhōng , shù dài péi zhòng yàn , mù yù yǔ lù sī , cǎo mù jìn cōng qiàn 。
yī zhāo qióng dá yì , xiāng yù wàng qìng yàn 。
yuǎn guān chǔ shǔ jiān , jì mò fǎn xiāng xiàn 。
yú shí tóng shè láng , guì zhě zhì dǐng xuàn 。
shù qí yì zì píng , duǎn hè shī pín jiàn 。
fǔ yǎng wǔ shí zài , wèi kuì jīn bǎi liàn 。
rěn jī gū lú jiān , shēng lǐ jǐn rú xiàn 。
qióng jiāo shuí nài jiǔ ?
chén mù yī pò yàn 。
xiào gē fēng lín xià , wàn shì fù lù diàn û wéi yǒu gū zhōu xīng , suǒ zhì duō shèng jiàn 。
héng máo wú dìng zhǐ , hé chǔ fēi yóu chuán 。
chuī yān qǐ shā jì , tiào yú liè bō miàn 。
ǒu yǎ wěi chē míng , yǐn yì yú huǒ jiàn 。
xiāo gǔ lè shuǐ shén , zhōng fàn nào zhú yuàn 。
wǒ shī suī rì shuāi , dé jù shàng bēi jiàn 。
wēi wēi què lǐ mén , wèi cháng qì kuáng juàn 。
fàng làng zhōng yú nián , zào wù bù rǔ qiǎn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.