Traditional

憶昔

憶昔從戎出渭濱,壼漿馬道泣遺民。
夜棲高冢占星象,晝上巢車望虜塵。
共道功名方迫逐,豈知老病隻逡巡。
燈前撫卷空流涕,何限人間失意人!

Simplified

忆昔

忆昔从戎出渭滨,壼浆马道泣遗民。
夜栖高冢占星象,昼上巢车望虏尘。
共道功名方迫逐,岂知老病只逡巡。
灯前抚卷空流涕,何限人间失意人!

Pronunciation

yì xī

yì xī cóng róng chū wèi bīn , kǔn jiāng mǎ dào qì yí mín 。
yè qī gāo zhǒng zhān xīng xiàng , zhòu shàng cháo chē wàng lǔ chén 。
gòng dào gōng míng fāng pò zhú , qǐ zhī lǎo bìng zhī qūn xún 。
dēng qián fǔ juàn kōng liú tì , hé xiàn rén jiān shī yì rén !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.