Traditional

憶昨

入蜀還吳跡已陳,蘭亭道上又逢春。
諸君試取吾詩看,何異前身與後身?

Simplified

忆昨

入蜀还吴迹已陈,兰亭道上又逢春。
诸君试取吾诗看,何异前身与後身?

Pronunciation

yì zuó

rù shǔ huán wú jì yǐ chén , lán tíng dào shàng yòu féng chūn 。
zhū jūn shì qǔ wú shī kàn , hé yì qián shēn yǔ hòu shēn ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.