Traditional

憶江南

江南憶,最憶是杭州:山寺月中尋桂子,郡亭枕上看潮頭,何日更重遊?

Simplified

忆江南

江南忆,最忆是杭州:山寺月中寻桂子,郡亭枕上看潮头,何日更重游?

Pronunciation

yì jiāng nán

jiāng nán yì , zuì yì shì háng zhōu : shān sì yuè zhōng xún guì zǐ , jùn tíng zhěn shàng kàn cháo tóu , hé rì gēng zhòng yóu ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.