Traditional

憶江柳

曾栽楊柳江南岸,一別江南兩度春。
遙憶青青江岸上,不知攀折是何人。

Simplified

忆江柳

曾栽杨柳江南岸,一别江南两度春。
遥忆青青江岸上,不知攀折是何人。

Pronunciation

yì jiāng liǔ

zēng zāi yáng liǔ jiāng nán àn , yī bié jiāng nán liǎng dù chūn 。
yáo yì qīng qīng jiāng àn shàng , bù zhī pān zhē shì hé rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.