Traditional

憶洛下故園 時淮汝寇戎未滅。

潯陽遷謫地,洛陽離亂年。
煙塵三川上,炎瘴九江邊。
鄉心坐如此,秋風仍颯然。

Simplified

忆洛下故园 时淮汝寇戎未灭。

浔阳迁谪地,洛阳离乱年。
烟尘三川上,炎瘴九江边。
乡心坐如此,秋风仍飒然。

Pronunciation

yì luò xià gù yuán shí huái rǔ kòu róng wèi miè 。

xún yáng qiān zhé dì , luò yáng lí luàn nián 。
yān chén sān chuān shàng , yán zhàng jiǔ jiāng biān 。
xiāng xīn zuò rú cǐ , qiū fēng réng sà rán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.