Traditional

憶秦娥

十五六,脫羅裳,長恁黛眉蹙。
紅玉暖,入人懷,春困熟。
展香裀,帳前明畫燭。
眼波長,斜浸鬢雲綠。
看不足。
苦殘宵,更漏促。

Simplified

忆秦娥

十五六,脱罗裳,长恁黛眉蹙。
红玉暖,入人怀,春困熟。
展香裀,帐前明画烛。
眼波长,斜浸鬓云绿。
看不足。
苦残宵,更漏促。

Pronunciation

yì qín é

shí wǔ liù , tuō luó cháng , cháng nèn dài méi cù 。
hóng yù nuǎn , rù rén huái , chūn kùn shú 。
zhǎn xiāng yīn , zhàng qián míng huà zhú 。
yǎn bō cháng , xié jìn bìn yún lǜ 。
kàn bù zú 。
kǔ cán xiāo , gēng lòu cù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.