Traditional

憶秦娥

秋寂寂。
碧紗窗外人橫笛。
人橫笛。
天津橋上,舊曾聽得。
宮妝玉指無人識。
龍吟水底聲初息。
聲初息。
月明江上,數峰凝碧。

Simplified

忆秦娥

秋寂寂。
碧纱窗外人横笛。
人横笛。
天津桥上,旧曾听得。
宫妆玉指无人识。
龙吟水底声初息。
声初息。
月明江上,数峰凝碧。

Pronunciation

yì qín é

qiū jì jì 。
bì shā chuāng wài rén héng dí 。
rén héng dí 。
tiān jīn qiáo shàng , jiù zēng tīng dé 。
gōng zhuāng yù zhǐ wú rén shí 。
lóng yín shuǐ dǐ shēng chū xī 。
shēng chū xī 。
yuè míng jiāng shàng , shù fēng níng bì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.