Traditional

憶蜀

憶昔西遊日,岷峨勝事繁。
題詩古柏廟,載酒海棠園。
世故紛難料,年光浩莫論。
所欣身尚健,短褐醉江村。

Simplified

忆蜀

忆昔西游日,岷峨胜事繁。
题诗古柏庙,载酒海棠园。
世故纷难料,年光浩莫论。
所欣身尚健,短褐醉江村。

Pronunciation

yì shǔ

yì xī xī yóu rì , mín é shèng shì fán 。
tí shī gǔ bǎi miào , zài jiǔ hǎi táng yuán 。
shì gù fēn nán liào , nián guāng hào mò lùn 。
suǒ xīn shēn shàng jiàn , duǎn hè zuì jiāng cūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.