Traditional

憶鄱陽舊遊

悠悠南國思,夜向江南泊。
楚客斷腸時,月明楓子落。

Simplified

忆鄱阳旧游

悠悠南国思,夜向江南泊。
楚客断肠时,月明枫子落。

Pronunciation

yì pó yáng jiù yóu

yōu yōu nán guó sī , yè xiàng jiāng nán bó 。
chǔ kè duàn cháng shí , yuè míng fēng zǐ luò 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.