Traditional

忝在司水看治渭橋詩

大夫參下位。
司職渭之陽。
富平移鐵鏁。
甘泉運石梁。
跨虹連絕岸。
浮黿續斷航。
春洲鸚鵡色。
流水桃花香。
星精逢漢帝。
釣叟值周王。
平堤石岸直。
高堰柳陰長。
羨言杜元凱。
河橋獨舉觴。

Simplified

忝在司水看治渭桥诗

大夫参下位。
司职渭之阳。
富平移铁鏁。
甘泉运石梁。
跨虹连绝岸。
浮鼋续断航。
春洲鹦鹉色。
流水桃花香。
星精逢汉帝。
钓叟值周王。
平堤石岸直。
高堰柳阴长。
羡言杜元凯。
河桥独举觞。

Pronunciation

tiǎn zài sī shuǐ kàn zhì wèi qiáo shī

dà fū cān xià wèi , sī zhí wèi zhī yáng , fù píng yí tiě suǒ , gān quán yùn shí liáng , kuà hóng lián jué àn , fú yuán xù duàn háng , chūn zhōu yīng wǔ sè , liú shuǐ táo huā xiāng , xīng jīng féng hàn dì , diào sǒu zhí zhōu wáng , píng dī shí àn zhí , gāo yàn liǔ yīn cháng , xiàn yán dù yuán kǎi , hé qiáo dú jǔ shāng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.