Traditional

念奴嬌 後段第三句少一字

鴛幃睡起,正飛花蘭徑,啼鶯瓊閣。
對鏡梳妝,愁見那,怯怯容顏瘦弱。
一任仙郎,題詩寄簡,屢訂西廂約。
墻花拂影,獨眠何事如昨。
誰憐潘果空投,賈香難與,愁腸安托。
帶眼輕拴須看取,楊柳腰肢如削。
珠履玲瓏,羅衫雅淡,件件無心著。
何時廝近,得償今日蕭縈。

Simplified

念奴娇 后段第三句少一字

鸳帏睡起,正飞花兰径,啼莺琼阁。
对镜梳妆,愁见那,怯怯容颜瘦弱。
一任仙郎,题诗寄简,屡订西厢约。
墙花拂影,独眠何事如昨。
谁怜潘果空投,贾香难与,愁肠安托。
带眼轻拴须看取,杨柳腰肢如削。
珠履玲珑,罗衫雅淡,件件无心着。
何时厮近,得偿今日萧萦。

Pronunciation

niàn nú jiāo hòu duàn dì sān jù shǎo yī zì

yuān wéi shuì qǐ , zhèng fēi huā lán jìng , tí yīng qióng gé 。
duì jìng shū zhuāng , chóu jiàn nà , qiè qiè róng yán shòu ruò 。
yī rèn xiān láng , tí shī jì jiǎn , lǚ dìng xī xiāng yuē 。
qiáng huā fú yǐng , dú mián hé shì rú zuó 。
shuí lián pān guǒ kōng tóu , jiǎ xiāng nán yǔ , chóu cháng ān tuō 。
dài yǎn qīng shuān xū kàn qǔ , yáng liǔ yāo zhī rú xiāo 。
zhū lǚ líng lóng , luó shān yǎ dàn , jiàn jiàn wú xīn zhuó 。
hé shí sī jìn , dé cháng jīn rì xiāo yíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.