Traditional

念金鑾子二首

衰病四十身,嬌癡三歲女。
非男猶勝無,慰情時一撫。
一朝舍我去,魂影無處所。
況念夭化時,嘔啞初學語。
始知骨肉愛,乃是憂悲聚。
唯思未有前,以理遣傷苦。
忘懷日已久,三度移寒暑。
今日一傷心,因逢舊乳母。
與爾為父子,八十有六旬。
忽然又不見,邇來三四春。
形質本非實,氣聚偶成身。
恩愛元是妄,緣合暫為親。
念茲庶有悟,聊用遣悲辛。
慚將理自奪,不是忘情人。

Simplified

念金銮子二首

衰病四十身,娇痴三岁女。
非男犹胜无,慰情时一抚。
一朝舍我去,魂影无处所。
况念夭化时,呕哑初学语。
始知骨肉爱,乃是忧悲聚。
唯思未有前,以理遣伤苦。
忘怀日已久,三度移寒暑。
今日一伤心,因逢旧乳母。
与尔为父子,八十有六旬。
忽然又不见,迩来三四春。
形质本非实,气聚偶成身。
恩爱元是妄,缘合暂为亲。
念兹庶有悟,聊用遣悲辛。
惭将理自夺,不是忘情人。

Pronunciation

niàn jīn luán zǐ èr shǒu

shuāi bìng sì shí shēn , jiāo chī sān suì nǚ 。
fēi nán yóu shèng wú , wèi qíng shí yī fǔ 。
yī zhāo shè wǒ qù , hún yǐng wú chǔ suǒ 。
kuàng niàn yāo huà shí , ǒu yǎ chū xué yǔ 。
shǐ zhī gǔ ròu ài , nǎi shì yōu bēi jù 。
wéi sī wèi yǒu qián , yǐ lǐ qiǎn shāng kǔ 。
wàng huái rì yǐ jiǔ , sān dù yí hán shǔ 。
jīn rì yī shāng xīn , yīn féng jiù rǔ mǔ 。
yǔ ěr wéi fù zǐ , bā shí yǒu liù xún 。
hū rán yòu bù jiàn , ěr lái sān sì chūn 。
xíng zhì běn fēi shí , qì jù ǒu chéng shēn 。
ēn ài yuán shì wàng , yuán hé zàn wéi qīn 。
niàn zī shù yǒu wù , liáo yòng qiǎn bēi xīn 。
cán jiāng lǐ zì duó , bù shì wàng qíng rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.