Traditional

懷舊

翠崖紅棧郁參差,小盆初程景最奇。
誰向豪端收拾得,李將軍畫少陵詩?

Simplified

怀旧

翠崖红栈郁参差,小盆初程景最奇。
谁向豪端收拾得,李将军画少陵诗?

Pronunciation

huái jiù

cuì yá hóng zhàn yù cān chà , xiǎo pén chū chéng jǐng zuì qí 。
shuí xiàng háo duān shōu shí dé , lǐ jiāng jūn huà shǎo líng shī ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.