Traditional

懷昔

偶住人間日月長,細思方覺少年狂。
眾中論事歸多悔,醉後題詩醒已忘。
鼉作鯨吞籲莫測,谷堙山塹浩難量。
老來境界全非昨,臥看縈簾一縷香。

Simplified

怀昔

偶住人间日月长,细思方觉少年狂。
众中论事归多悔,醉後题诗醒已忘。
鼍作鲸吞吁莫测,谷堙山堑浩难量。
老来境界全非昨,卧看萦帘一缕香。

Pronunciation

huái xī

ǒu zhù rén jiān rì yuè cháng , xì sī fāng jué shǎo nián kuáng 。
zhòng zhōng lùn shì guī duō huǐ , zuì hòu tí shī xǐng yǐ wàng 。
tuó zuò jīng tūn xū mò cè , gǔ yīn shān qiàn hào nán liáng 。
lǎo lái jìng jiè quán fēi zuó , wò kàn yíng lián yī lǚ xiāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.