Traditional

思婦眉

春風搖蕩自東來,折盡櫻桃綻盡梅。
唯余思婦愁眉結,無限春風吹不開。

Simplified

思妇眉

春风摇荡自东来,折尽樱桃绽尽梅。
唯余思妇愁眉结,无限春风吹不开。

Pronunciation

sī fù méi

chūn fēng yáo dàng zì dōng lái , zhē jìn yīng táo zhàn jìn méi 。
wéi yú sī fù chóu méi jié , wú xiàn chūn fēng chuī bù kāi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.