Traditional

思歸

不能經綸大經,甘作草莽閑臣。
青瑣應須長別,白雲漫與相親。

Simplified

思归

不能经纶大经,甘作草莽闲臣。
青琐应须长别,白云漫与相亲。

Pronunciation

sī guī

bù néng jīng lún dà jīng , gān zuò cǎo mǎng xián chén 。
qīng suǒ yīng xū cháng bié , bái yún màn yǔ xiāng qīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.