Traditional

思歸 時初為校書郎。

養無晨昏膳,隱無伏臘資。
遂求及親祿,僶俛來京師。
薄俸未及親,別家已經時。
冬積溫席戀,春違采蘭期。
夏至一陰生,稍稍夕漏遲。
塊然抱愁者,夜長獨先知。
悠悠鄉關路,夢去身不隨。
坐惜時節變,蟬鳴槐花枝。

Simplified

思归 时初为校书郎。

养无晨昏膳,隐无伏腊资。
遂求及亲禄,僶俛来京师。
薄俸未及亲,别家已经时。
冬积温席恋,春违采兰期。
夏至一阴生,稍稍夕漏迟。
块然抱愁者,夜长独先知。
悠悠乡关路,梦去身不随。
坐惜时节变,蝉鸣槐花枝。

Pronunciation

sī guī shí chū wéi xiào shū láng 。

yǎng wú chén hūn shàn , yǐn wú fú xī zī 。
suì qiú jí qīn lù , mǐn fǔ lái jīng shī 。
báo fèng wèi jí qīn , bié jiā yǐ jīng shí 。
dōng jī wēn xí liàn , chūn wéi cǎi lán qī 。
xià zhì yī yīn shēng , shāo shāo xī lòu chí 。
kuài rán bào chóu zhě , yè cháng dú xiān zhī 。
yōu yōu xiāng guān lù , mèng qù shēn bù suí 。
zuò xī shí jié biàn , chán míng huái huā zhī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.