Traditional

思往喜今

憶除司馬向江州,及此凡經十五秋。
雖在簪裾從俗累,半尋山水是閑遊。
謫居終帶鄉關思,領郡猶分邦國憂。
爭似如今作賓客,都無一念到心頭。

Simplified

思往喜今

忆除司马向江州,及此凡经十五秋。
虽在簪裾从俗累,半寻山水是闲游。
谪居终带乡关思,领郡犹分邦国忧。
争似如今作宾客,都无一念到心头。

Pronunciation

sī wǎng xǐ jīn

yì chú sī mǎ xiàng jiāng zhōu , jí cǐ fán jīng shí wǔ qiū 。
suī zài zān jū cóng sú léi , bàn xún shān shuǐ shì xián yóu 。
zhé jū zhōng dài xiāng guān sī , lǐng jùn yóu fēn bāng guó yōu 。
zhēng sì rú jīn zuò bīn kè , dū wú yī niàn dào xīn tóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.