Traditional

思蜀

蜀莊鳴飛隘九區,超然豈止山澤臞。
荒臺古井無處所,行子但覓房公湖。

Simplified

思蜀

蜀庄鸣飞隘九区,超然岂止山泽臞。
荒台古井无处所,行子但觅房公湖。

Pronunciation

sī shǔ

shǔ zhuāng míng fēi ài jiǔ qū , chāo rán qǐ zhǐ shān zé qú 。
huāng tái gǔ jǐng wú chǔ suǒ , xíng zǐ dàn mì fáng gōng hú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.