Traditional

思遠遊

我誌日已衰,詩亦無傑句,正如垂翅鶴,悵望遼海路。
雖雲須藥物,幸未迫霜露。
裂裳裹兩踵,此詩亦已屢。
嵯峨青城雲,慘淡嶓冢樹,秋風吹短裘,萬裏入芒屨。

Simplified

思远游

我志日已衰,诗亦无杰句,正如垂翅鹤,怅望辽海路。
虽云须药物,幸未迫霜露。
裂裳裹两踵,此诗亦已屡。
嵯峨青城云,惨淡嶓冢树,秋风吹短裘,万里入芒屦。

Pronunciation

sī yuǎn yóu

wǒ zhì rì yǐ shuāi , shī yì wú jié jù , zhèng rú chuí chì hè , chàng wàng liáo hǎi lù 。
suī yún xū yào wù , xìng wèi pò shuāng lù 。
liè cháng guǒ liǎng zhǒng , cǐ shī yì yǐ lǚ 。
cuó é qīng chéng yún , cǎn dàn bō zhǒng shù , qiū fēng chuī duǎn qiú , wàn lǐ rù máng jù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.