Traditional

怨回紇歌二首

白首南朝女,愁聽異域歌。
收兵頡利國,飲馬胡蘆河。
毳布腥膻久,穹廬歲月多。
雕巢城上宿,吹笛淚滂沱。
祖席駐征棹,開帆信候潮。
隔煙桃葉泣,吹管杏花飄。
船去鷗飛閣,人歸塵上橋。
別離惆悵淚,江路濕紅蕉。

Simplified

怨回纥歌二首

白首南朝女,愁听异域歌。
收兵颉利国,饮马胡芦河。
毳布腥膻久,穹庐岁月多。
雕巢城上宿,吹笛泪滂沱。
祖席驻征棹,开帆信候潮。
隔烟桃叶泣,吹管杏花飘。
船去鸥飞阁,人归尘上桥。
别离惆怅泪,江路湿红蕉。

Pronunciation

yuàn huí hé gē èr shǒu

bái shǒu nán zhāo nǚ , chóu tīng yì yù gē 。
shōu bīng jié lì guó , yǐn mǎ hú lú hé 。
cuì bù xīng shān jiǔ , qióng lú suì yuè duō 。
diāo cháo chéng shàng sù , chuī dí lèi pāng tuó 。
zǔ xí zhù zhēng zhào , kāi fān xìn hòu cháo 。
gé yān táo yè qì , chuī guǎn xìng huā piāo 。
chuán qù ōu fēi gé , rén guī chén shàng qiáo 。
bié lí chóu chàng lèi , jiāng lù shī hóng jiāo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.