Traditional

怨春郎

為伊家,終日悶。
受盡恓惶誰問。
不知不覺上心頭,悄一霎身心,頓也沒處頓。
惱愁腸,成寸寸。
已恁莫把人縈損。
奈每每人前道著伊,空把相思淚眼和衣搵。

Simplified

怨春郎

为伊家,终日闷。
受尽恓惶谁问。
不知不觉上心头,悄一霎身心,顿也没处顿。
恼愁肠,成寸寸。
已恁莫把人萦损。
奈每每人前道著伊,空把相思泪眼和衣搵。

Pronunciation

yuàn chūn láng

wéi yī jiā , zhōng rì mèn 。
shòu jìn xī huáng shuí wèn 。
bù zhī bù jué shàng xīn tóu , qiǎo yī shà shēn xīn , dùn yě méi chǔ dùn 。
nǎo chóu cháng , chéng cùn cùn 。
yǐ nèn mò bǎ rén yíng sǔn 。
nài měi měi rén qián dào zhù yī , kōng bǎ xiāng sī lèi yǎn hé yī wèn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.