Traditional

戀繡衾

不惜貂裘換釣篷。
嗟時人,誰識放翁。
歸棹借,樵風穩,數聲聞,林外暮鍾。
幽棲莫笑蝸廬小,有雲山,煙水萬重。
半世向,丹青看,喜如今,身在畫中。

Simplified

恋绣衾

不惜貂裘换钓篷。
嗟时人,谁识放翁。
归棹借,樵风稳,数声闻,林外暮锺。
幽栖莫笑蜗庐小,有云山,烟水万重。
半世向,丹青看,喜如今,身在画中。

Pronunciation

liàn xiù qīn

bù xī diāo qiú huàn diào péng 。
jiē shí rén , shuí shí fàng wēng 。
guī zhào jiè , qiáo fēng wěn , shù shēng wén , lín wài mù zhōng 。
yōu qī mò xiào wō lú xiǎo , yǒu yún shān , yān shuǐ wàn zhòng 。
bàn shì xiàng , dān qīng kàn , xǐ rú jīn , shēn zài huà zhōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.