Traditional

戀繡衾

無方能駐臉上紅。
笑浮生,擾擾夢中。
平地是,沖霄路,又何勞,千日用功。
飄然再過蓮峰下,亂雲深,吹下暮鍾。
訪舊隱,依然在,但鶴巢,時有墮松。

Simplified

恋绣衾

无方能驻脸上红。
笑浮生,扰扰梦中。
平地是,冲霄路,又何劳,千日用功。
飘然再过莲峰下,乱云深,吹下暮锺。
访旧隐,依然在,但鹤巢,时有堕松。

Pronunciation

liàn xiù qīn

wú fāng néng zhù liǎn shàng hóng 。
xiào fú shēng , rǎo rǎo mèng zhōng 。
píng dì shì , chōng xiāo lù , yòu hé láo , qiān rì yòng gōng 。
piāo rán zài guò lián fēng xià , luàn yún shēn , chuī xià mù zhōng 。
fǎng jiù yǐn , yī rán zài , dàn hè cháo , shí yǒu duò sōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.