Traditional

戀繡衾

雨斷西山晚照明。
悄無人,幽夢自驚。
說道去,多時也,到如今,真個是行。
遠山已是無心畫,小樓空,斜掩繡屏。
你嚎早,收心呵,趁劉郎,雙鬢未星。

Simplified

恋绣衾

雨断西山晚照明。
悄无人,幽梦自惊。
说道去,多时也,到如今,真个是行。
远山已是无心画,小楼空,斜掩绣屏。
你嚎早,收心呵,趁刘郎,双鬓未星。

Pronunciation

liàn xiù qīn

yǔ duàn xī shān wǎn zhào míng 。
qiǎo wú rén , yōu mèng zì jīng 。
shuō dào qù , duō shí yě , dào rú jīn , zhēn gè shì xíng 。
yuǎn shān yǐ shì wú xīn huà , xiǎo lóu kōng , xié yǎn xiù píng 。
nǐ háo zǎo , shōu xīn hē , chèn liú láng , shuāng bìn wèi xīng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.