Traditional

恒寂師

舊遊分散人零落,如此傷心事幾條。
會逐禪師坐禪去,一時滅盡定中消。

Simplified

恒寂师

旧游分散人零落,如此伤心事几条。
会逐禅师坐禅去,一时灭尽定中消。

Pronunciation

héng jì shī

jiù yóu fēn sàn rén líng luò , rú cǐ shāng xīn shì jī tiáo 。
huì zhú chán shī zuò chán qù , yī shí miè jìn dìng zhōng xiāo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.