Traditional

恨去年

老去唯耽酒,春來不著家。
去年來校晚,不見洛陽花。

Simplified

恨去年

老去唯耽酒,春来不著家。
去年来校晚,不见洛阳花。

Pronunciation

hèn qù nián

lǎo qù wéi dān jiǔ , chūn lái bù zhù jiā 。
qù nián lái xiào wǎn , bù jiàn luò yáng huā 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.