Traditional

恨春遲

欲借江梅薦飲。
望隴驛,音息沈沈。
住在柳州東,彼此相思,夢回雲去難尋。
歸燕來時花期浸。
淡月墜,將曉還陰。
爭奈多情易感,風信無憑,如何消遣初心。

Simplified

恨春迟

欲借江梅荐饮。
望陇驿,音息沈沈。
住在柳州东,彼此相思,梦回云去难寻。
归燕来时花期浸。
淡月坠,将晓还阴。
争奈多情易感,风信无凭,如何消遣初心。

Pronunciation

hèn chūn chí

yù jiè jiāng méi jiàn yǐn 。
wàng lǒng yì , yīn xī shěn shěn 。
zhù zài liǔ zhōu dōng , bǐ cǐ xiāng sī , mèng huí yún qù nán xún 。
guī yàn lái shí huā qī jìn 。
dàn yuè zhuì , jiāng xiǎo huán yīn 。
zhēng nài duō qíng yì gǎn , fēng xìn wú píng , rú hé xiāo qiǎn chū xīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.