Traditional

恨詞

翠黛眉低斂,紅珠淚暗銷。
曾來恨人意,不省似今朝。

Simplified

恨词

翠黛眉低敛,红珠泪暗销。
曾来恨人意,不省似今朝。

Pronunciation

hèn cí

cuì dài méi dī liǎn , hóng zhū lèi àn xiāo 。
zēng lái hèn rén yì , bù shěng sì jīn zhāo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.