Traditional

恩制賜食於麗正殿書院宴賦得林字

東壁圖書府,西園翰墨林。
誦詩聞國政,講易見天心。
位竊和羹重,恩叨醉酒深。
緩歌春興曲,情竭為知音。

Simplified

恩制赐食于丽正殿书院宴赋得林字

东壁图书府,西园翰墨林。
诵诗闻国政,讲易见天心。
位窃和羹重,恩叨醉酒深。
缓歌春兴曲,情竭为知音。

Pronunciation

ēn zhì cì shí yú lì zhèng diàn shū yuàn yàn fù dé lín zì

dōng bì tú shū fǔ , xī yuán hàn mò lín 。
sòng shī wén guó zhèng , jiǎng yì jiàn tiān xīn 。
wèi qiè hé gēng zhòng , ēn tāo zuì jiǔ shēn 。
huǎn gē chūn xīng qū , qíng jié wéi zhī yīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.