Traditional

恩賜樂遊園宴

漢苑佳遊地,軒庭近侍臣。
共持榮幸日,來賞艷陽春。
饌玉頒王篚,摐金下帝鈞。
池臺草色遍,宮觀柳條新。
花綬光連榻,朱顏暢飲醇。
聖朝多樂事,天意每隨人。

Simplified

恩赐乐游园宴

汉苑佳游地,轩庭近侍臣。
共持荣幸日,来赏艳阳春。
馔玉颁王篚,摐金下帝钧。
池台草色遍,宫观柳条新。
花绶光连榻,朱颜畅饮醇。
圣朝多乐事,天意每随人。

Pronunciation

ēn cì lè yóu yuán yàn

hàn yuàn jiā yóu dì , xuān tíng jìn shì chén 。
gòng chí róng xìng rì , lái shǎng yàn yáng chūn 。
zhuàn yù bān wáng fěi , chuāng jīn xià dì jūn 。
chí tái cǎo sè biàn , gōng guān liǔ tiáo xīn 。
huā shòu guāng lián tà , zhū yán chàng yǐn chún 。
shèng zhāo duō lè shì , tiān yì měi suí rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.